Regulamin

Ogólne warunki handlowe oraz informacje dla klientów

Spis treści:

1. Zakres

2. Zawarcie umowy

3. Prawo do odstąpienia

4. Ceny i warunki płatności

5. Warunki dostawy i wysyłki

6. Odpowiedzialność za wady

7. Reklamacje

7.1 Reklamacja szkolenia

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

9. Brak możliwości odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta zgodnie z art. 3 pkt. 7.

1. Zakres

1.1. Niniejsze Warunki Handlowe sklepu www.trans-medyk.pl NIP:9910250773 mieszczącego się na ulicy Głogowskiej 37 w 45-315 Opolu (zwanego dalej „Sprzedawcą”) stosuje się do wszystkich umów zawartych między konsumentem lub przedsiębiorcą (dalej „Klient”) a Sprzedającym obejmujących swoim zakresem towary i/lub usługi wystawione przez Sprzedającego w jego sklepie internetowym. Niniejszym za nieważne uznaje się stosowanie odrębnych warunków Klienta, chyba, że strony postanowią inaczej.

1.2. Konsumentem, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnych, które w przeważającej części nie mogą zostać zaliczone ani do działalności handlowej, ani do działalności związanej z wykonywaniem wolnego zawodu. Przedsiębiorcą, w rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jest osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa zdolna do czynności prawnych, która przy dokonywaniu czynności prawnych działa w bezpośrednim związku z prowadzoną działalnością handlową lub wykonywanym wolnym zawodem.

2. Zawarcie umowy

2.1. Opisy produktów przedstawione w sklepie internetowym Sprzedającego nie stanowią wiążącej oferty z jego strony, lecz służą złożeniu wiążącej oferty przez Klienta.

2.2. Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem formularza zamówień on-line dostępnego w witrynie sklepu internetowego Sprzedającego. Polega to na tym, iż Klient, po umieszczeniu w wirtualnym koszyku wybranych towarów i/lub usług, a także po ukończeniu elektronicznej procedury złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku finalizującego proces, składa wiążącą prawnie ofertę zawarcia umowy w odniesieniu do towarów i/lub usług w koszyku.

2.3. Poza uruchomieniem przycisku finalizującego proces zamawiania, poprzez kliknięcie dodatkowego pola wyboru Klient potwierdza, że jego zamówienie podlega opłacie.

2.4. Sprzedający może przyjąć ofertę Klienta w terminie trzech dni:

 • poprzez przekazanie Klientowi potwierdzenia zamówienia pocztą elektroniczną lub

 • poprzez dostarczenie Klientowi zamówionego towaru; decyduje wówczas data dostarczenia towaru Klientowi lub

 • poprzez wezwanie Klienta do zapłaty po złożeniu przez niego zamówienia.

Jeśli zajdą co najmniej dwa z powyższych zdarzeń, umowa zostanie zawarta w momencie, w którym jedno z tych zdarzeń zajdzie jako pierwsze. Nieprzyjęcie przez Sprzedającego oferty Klienta w wyżej podanym terminie będzie jednoznaczne z odrzuceniem oferty. Tym samym Klient nie będzie dłużej związany swoim oświadczeniem woli.

2.5. Okres na przyjęcie oferty rozpoczyna swój bieg w dniu wysłania oferty przez Klienta, a kończy go z upływem trzeciego dnia następującego po wysłaniu oferty.

2.6. Przed dokonaniem wiążącego zamówienia za pośrednictwem formularza zamówień on-line Sprzedającego Klient może w dowolnej chwili poprawić swoje dane za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy. Ponadto przed dokonaniem wiążącego zamówienia wszystkie dane wyświetlane są ponownie w oknie potwierdzenia i mogą zostać poprawione za pomocą standardowych funkcji klawiatury i myszy.

2.7. Umowa może zostać zawarta wyłącznie w języku polskim.

3. Prawo do odstąpienia

3.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy do czasu odebrania przesyłki kurierskiej.

4. Ceny i warunki płatności

4.1. Podane ceny są cenami całkowitymi, które zawierają ustawowy podatek VAT.

4.2. Klient ma do dyspozycji kilka sposobów płatności. Podane są one w sklepie internetowym Sprzedającego.

4.3. Jeśli uzgodniono dokonanie przedpłaty, płatność jest należna natychmiast po zawarciu umowy.

5. Warunki dostawy i wysyłki

5.1. Dostawy towarów dokonuje się drogą wysyłki na adres dostawy wskazany przez Klienta, chyba, że strony postanowiły inaczej. Przy realizacji transakcji bierze się pod uwagę adres dostawy podany podczas składania zamówienia u Sprzedającego.

5.2. Nie oferuje się możliwości odbioru osobistego.

6. Odpowiedzialność za wady

6.1. W sprawach odpowiedzialności za wady strony stosować będą przepisy ustawowe.

7. Reklamacja usługi szkoleniowej.

1 Uczestnik ma prawo oczekiwać, że:
1) zostaną spełnione założone cele szkolenia,
2) zostaną zapewnione komfortowe warunki szkolenia,
3) prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych,
4) prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze specyfiką kształcenia osób dorosłych,
5) w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
6) zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.

2 Instytucja szkoleniowa ma prawo oczekiwać, że:
1) uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,
2) uczestnicy chętnie wezmą udział w przygotowanych przez trenera działaniach i ćwiczeniach,
3) uczestnicy dostosują się do ustalonych w czasie szkolenia reguł,
4) zostaną spełnione inne formalne warunki umowy,
5) w przypadku szkoleń realizowanych w ramach projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w ramach BUR uczestnicy dopełnią wszystkich formalności przewidzianych regulaminem projektu.

3 Uczestnik szkolenia (w przypadku szkoleń otwartych) lub zlecający (w przypadku szkoleń zamkniętych) może złożyć skargę lub reklamację jeśli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 1 niniejszej procedury.

4 Skarga lub reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub doręczona osobiście do biura firmy.

5 Reklamację można złożyć w trakcie szkolenia lub najpóźniej do czasu zakończenia się szkolenia.

6 Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w §5 niniejszej procedury

7 Organizator szkolenia ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, a w przypadkach wymagających dodatkowych czynności wyjaśniających czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu maksymalnie do 21 dni roboczych.

8 Organizator szkolenia ma prawo zwrócić się do składającego skargę lub reklamacje o dodatkowe pisemne wyjaśnienia.

9 Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do braku odpowiedzi na złożoną reklamację w przypadku, gdy będzie niezrozumiała albo gdy będzie zaprzeczała zapisom zawartym w umowie lub procedurze zarządzania jakością usług szkoleniowych.

10 Możliwe formy rekompensaty:

1) powtórzenie szkolenia w innym terminie,

2) zniżka 10% na kolejne szkolenie,

3) otrzymanie dodatkowych materiałów edukacyjnych

11 Pozostałe kwestie związane z reklamacją normowane są przez Kodeks Cywilny

7.1. Reklamacje produktu

7.1.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.

7.1.2. Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu.

7.1.3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

7.1.4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład pisemnie na adres: Piotr Majchrzyk TRANS-MEDYK Ratownictwo ul. Głogowska 37, 45-315 Opole. Reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Sklepu Internetowego w zakładce „Rękojmia/Reklamacja”.

7.1.5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;

 • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

 • z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7.1.6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7.1.7. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7.1.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

7.1.9. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, zgodnie z art. 5612 w zw. z art. 354 § 2 Kodeksu Cywilnego, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres: TRANS-MEDYK Ratownictwo ul. Głogowska 37, 45-315 Opole. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do Sprzedawcy znajdują się w Sklepie Internetowym w zakładce „Rękojmia/Reklamacja”. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie Sprzedawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.1.10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

8.1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Sprzedawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.

8.2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

8.3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

8.4. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

8.5. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

8.6. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

8.7. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

9. Brak możliwości odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta zgodnie z art. 3 pkt. 7.

 • dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej;

 • dotyczących gier hazardowych;

 • zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta;

 • dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17;

 • zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży;

 • zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta;

 • dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej;

 • o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196);

 • o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370);

 • zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

9.1. Przepisów ustawy nie stosuje się do sprzedaży dokonywanej w postępowaniu egzekucyjnym oraz postępowaniu upadłościowym w związku z likwidacją masy upadłości.